Jste zde

Domů » Členství

Úrazové pojištění členů KČT platné od 1. února 2019

Ke stažení

Úrazové pojištění KČT prostřednictvím Českého olympijského výboru
u Pojišťovny VZP, a.s. od 1. února 2019

Český olympijský výbor uzavřel novou pojistnou smlouvu na pojištění úrazu od 1. února 2019 s Pojišťovnou VZP, a.s., IČO 271 16 913, která je dceřinou firmou Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Pojistná smlouva má číslo 131 000 1770.

Tato smlouva se vztahuje na úrazy:

 • Členů i nečlenů KČT během organizované akce
 • Členů KČT během organizované dopravy na akci
 • Členů KČT v průběhu aktivit pro KČT vč. organizovaných cest k těmto aktivitám – např. při značení
 • Zaměstnanců a funkcionářů, kteří mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí.

Pojištění se nevztahuje na činnosti, které nebyly PŘEDEM naplánovány (např. uvedeny v kalendáři akcí odboru nebo oblasti) a které se konaly bez účasti odpovědného vedoucího nebo cvičitele, nebo bez jeho zásadních pokynů či výslovného povolení.

Úrazy, které se staly do 31. ledna 2019, se hlásí na formuláři pojišťovny KOOPERATIVA podle pravidel,
platných do 31. ledna 2019. (viz dole)

Pojistné částky

 • Tělesné poškození následkem úrazu (nejčastější čerpání pojistky) – pevná částka 100 Kč za každý den léčení (poškození do 18 let získají odškodnění 50 Kč) od prvního ošetření úrazu do úplného vyléčení. Pokud je délka léčení delší než 21 dnů, poskytuje se odškodnění zpětně od 1. dne léčení.
 • Trvalé následky úrazu – procentní podíl (od 1 % tělesného poškození) z pojistné částky 100 tis. Kč s progresivním plněním od 25 % trvalých následků až do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky.
 • Při smrti úrazem 200 tis. Kč. Náklady pohřbu do 50 tis. Kč se hradí osobám nad 18 let.
 • Při pořízení invalidního vozíku až 100 tis. Kč na nákup nebo pronájem vozíku.

Hlášení pojistných událostí

Oznámení pojistné události se zasílá prostřednictvím formuláře pojišťovny, ve kterém pojištěná (zraněná) osoba vyplní všechny požadované údaje. Na zadní straně formuláře do okénka „Doplňující poznámky“ potvrdí předseda odboru KČT, že se jednalo o organizovanou akci nebo o turistické značení. K takto vyplněnému formuláři přiloží pojištěná osoba kopie všech lékařských zpráv a celý elaborát zašle poštou na ústředí KČT. Oznámení pojistné události se zasílá v originálu poštou, nelze je poslat e-mailem.

  Ústředí KČT potvrdí (na druhé straně v rubrice Doplňující poznámky), že poškozená osoba byla rovněž pojištěnou osobou a k úrazu došlo při pojištěné činnosti. Dále všechny doklady předá pojišťovně.

Pokud léčení trvá do jednoho roku, posílá se vyplněný formulář co nejdříve po závěrečné lékařské zprávě, která konstatuje plné vyléčení. Pokud léčení úrazu je delší než 1 rok, pošle se vyplněný formulář a lékařské zprávy po roce od úrazu, protože pojišťovna odškodňuje max. dobu léčení 1 rok.

Při úmrtí úrazem přikládají pozůstalí k vyplněnému formuláři ověřenou kopii úmrtního listu, kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu o šetření nehody (pokud je policií šetřena) a doloží náklady pohřbu.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů není potřeba, doklady zasíláme přímo pojišťovně.

PRACOVNÍK / FUNKCIONÁŘ (který má s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce) má jiný formulář pro hlášení pojistné události a denní odškodné pracovní neschopnosti činí 130 Kč. ústředí KČT jej zašle na vyžádání, je možno jej též stáhnout na webu Českého olympijského výboru.

Kontaktní osoby

Vyplněné Oznámení pojistné události se zasílá na ústředí KČT na adresu:

  Klub českých turistů, Revoluční 1056/8a, PO box 37, 110 05 Praha 1

  Kontaktní osoby: Ing. Mojmír Nováček, tel. 251 610 181, 736 754 095, novacek@kct.cz
                           Věra Maroušková, tel. 251 610 181, 736 754 001, marouskova@kct.cz

Dotazy na hlášení pojistné události:

  Kontaktní osoba:  Martina Hovorková, tel. 233 006 311, info@pvzp.cz


Úrazové pojištění KČT do 31. ledna 2019

Ke stažení

Úrazové pojištění prostřednictvím ČOV u pojišťovny KOOPERATIVA

Klub českých turistů jako člen Českého olympijského výboru využívá úrazové pojištění, které má ČOV uzavřeno s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617. Pojistná smlouva má číslo 4950050842.

Tato smlouva se vztahuje na úrazy:

 • Členů i nečlenů KČT během organizované akce 
 • Členů i nečlenů KČT během organizované dopravy na akci
 • Členů i nečlenů KČT během krátkodobé brigády pro KČT – např. během značení
 • Výkonu dobrovolné funkce vedoucích, cvičitelů, rozhodčích vč. samostatných cest z místa bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět
 • Zaměstnanců a funkcionářů, kteří mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí.

Pojištění se nevztahuje na činnosti, které nebyly PŘEDEM naplánovány (např. uvedeny v kalendáři akcí odboru nebo oblasti) a které se konaly bez účasti odpovědného vedoucího nebo cvičitele, nebo bez jeho zásadních pokynů či výslovného povolení.

Pojistné částky

 • Tělesné poškození následkem úrazu (nejčastější čerpání pojistky) – pevná částka 200 Kč za každý den léčení (poškození do 18 let získají odškodnění 50 Kč) od prvního ošetření úrazu do úplného vyléčení. Minimální délka léčení je 7 dnů (za kratší léčení se náhrada neposkytuje) a maximální délka doby odškodnění je stanovena v tabulkách pojišťovny pro každý typ úrazu, maximálně však 365 dnů.
 • Trvalé následky úrazu – procentní podíl (od 0,1 % tělesného poškození) z pojistné částky 200 tis. Kč (pro osoby nad 18 let) nebo 100 tis. Kč (pro osoby do 18 let) s progresivním plněním od 25 % trvalých následků až do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky.
 • Při smrti úrazem 200 tis. Kč. Náklady pohřbu do 50 tis. Kč se hradí osobám nad 18 let.
 • Při pořízení invalidního vozíku až 100 tis. Kč na nákup nebo pronájem vozíku.

Hlášení pojistných událostí

Oznámení pojistné události se zasílá prostřednictvím formuláře pojišťovny, ve kterém pojištěná (zraněná) osoba vyplní všechny požadované údaje.

Na zadní straně formuláře potvrdí předseda odboru KČT, že se jednalo o organizovanou akci nebo o turistické značení.

K takto vyplněnému formuláři přiloží pojištěná osoba kopie všech lékařských zpráv a celý elaborát zašle poštou na ústředí KČT. Oznámení pojistné události se zasílá v originálu poštou, nelze je poslat e-mailem.

Rozdělení pojištěných osob na DÍTĚ a DOSPĚLÁ OSOBA je podle věku. Označení PRACOVNÍK / FUNKCIONÁŘ se vztahuje pouze na ty funkcionáře, které mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

Ústředí KČT potvrdí (na první straně v rubrice POTVRZENÍ ČLENSKÉ ORGANIZACE…), že poškozená osoba byla rovněž pojištěnou osobou a k úrazu došlo při pojištěné činnosti. Dále všechny doklady předá pojišťovně.

Pokud léčení trvá do jednoho roku, posílá se vyplněný formulář co nejdříve po závěrečné lékařské zprávě, která konstatuje plné vyléčení. Pokud léčení úrazu je delší než 1 rok, pošle se po roce vyplněný formulář a lékařské zprávy po roce od úrazu, protože pojišťovna odškodňuje max. dobu léčení 1 rok.

Při úmrtí úrazem přikládají pozůstalí k vyplněnému formuláři ověřenou kopii úmrtního listu, kopii lékařské zprávy o příčině smrti a kopii policejního protokolu o šetření nehody (pokud je policií šetřena).

Kontaktní osoby

Vyplněné Oznámení pojistné události se zasílá na ústředí KČT na adresu:
   Klub českých turistů, Revoluční 1056/8a, PO box 57, 110 05 Praha 1

Kontaktní osoby:
   Ing. Mojmír Nováček, tel. 251 625 111, 736 754 095, novacek@kct.cz
   Věra Maroušková, tel. 251 610 181, 736 754 001, marouskova@kct.cz

Dotazy na hlášení pojistné události se vznášení na makléřskou firmu RENOMIA
   Kontaktní osoba: Sabina Římanová, tel. 221 421 744, sabina.rimanova@renomia.cz

Dotazy k pojištění se vznášejí také na makléřskou společnost RENOMIA:
   Kontaktní osoby:  Ing. Edita Pažoutová, tel. 221 421 732, 606 758 267, edita.pazoutova@renomia.cz
   Barbora Kreisingerová, tel. 221 421 735, 725 491 057, barbora.kreisingerova@renomia.cz 

Pojištění odpovědnosti KČT v roce 2018

Český olympijský výbor uzavřel s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617 novou pojistku na pojištění obecné odpovědnosti za újmu, způsobenou činností vedoucího nebo cvičitele. Tato pojistka má číslo 7721008020.

Pojištěné osoby a pojištěná činnost

Pojištěni jsou vedoucí a cvičitelé, kteří vykonávají svou činnost podle své specializace pro Klub českých turistů a jeho složky na základě členského vztahu, nebo pracovně právního vztahu (pracovního poměru, DPP nebo DPČ) nebo jako OSVČ na živnostenský list. Pojištění se také vztahuje na další osoby, které vedoucí nebo cvičitel použije pro výkon své činnosti (jako své pomocníky).

Rozsah pojištění

Pojištěna je povinnost k náhradě újmy, která vznikla na hmotné věci nebo nemajetková újma při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, vč. následných finančních škod, tedy tzv. obecná odpovědnost. Pro celý Český olympijský výbor je roční limit čerpání pojištění 20 mil. Kč při spoluúčasti 5.000 Kč. Pojištění se vztahuje na škodní události, vzniklé na území celé Evropy.

Hlášení pojistných událostí

Pojišťovna vyžaduje vždy písemné vyjádření pojištěného (tedy vedoucího, cvičitele nebo jeho pomocníka) a písemný nárok poškozené osoby. Další podklady se mohou lišit podle druhu škody.

 

Kontaktní osoby

Hlášení pojistné události se vyřizuje přímo s makléřskou společností RENOMIA
   Kontaktní osoba: Radek Blažek, tel. 221 421 799

Dotazy k pojištění také vyřizuje makléřská společnost RENOMIA
   Kontaktní osoby: Ing. Edita Pažoutová, tel. 221 421 732, 606 758 267, edita.pazoutova@renomia.cz
   Ing. Radomír Michniak, tel. 222 390 808, 731 129 403, radomir.michniak@renomia.cz 

aktualizováno 12. ledna 2018 (webmaster)

 
 

 

Obrázek uživatele admin

Partneři a sponzoři Klubu českých turistů

Generální partner

Lesy České republiky a.s.

         Partneři

          HAMÉ Turistické známky BoCo Mikov Sphere Card

          Fotolab-cewe Český systém kvality služeb (ČSKS)

Hlavní partneři

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - Pečujeme o Vás každou vteřinu České dráhy a.s. Author - evropská značka jízdních kol Česká spořitelna a.s.
Alpine Pro

         Partnerské spolky

          Asociace A-TOM KST - Klub slovenských turistů Maďarský turistický svaz - Magyar Természetjárö Szovetség PTTK - Klub polských turistů - Polskie towarzysto turystyczno-krajoznawcze Český olympijský výbor Alpenverein.cz, Alpský klub Praha-Innsbruck 608
        Oesterreichischer Touristenklub Fichtelgebirgsverein e.V. Česká asociace Sport pro všechny Folklorní sdružení České republiky Česká obec sokolská Junák - český skaut, z.s. ERA-EWV-FERP - Evropská asociace turistických klubů

Partnerské instituce, organizace a firmy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Czech Tourism Konto Bariéry kudyznudy.cz - tipy na výlet Labská stezka CzeCot - turistický portál České republiky Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Ministerstvo kultury ČR Národní památkový úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Národní zemědělské muzeum Národní muzeum Turistické infocentrum KČT Plzeňský Prazdroj Moje vertikální kilo Zeměměřičský úřad Lví stopa - ŠKODA-auto

WEBARCHIV - archiv českého webuMediální partneři

Časopis Turista Kulturní kalendář 366 dní KAPesní KATalogy volného času Portál DŘEVO a STAVBY Časopis MŮŽEŠ Svět outdooru Turistika.cz - portál pro větší zážitek z cest a výletů Turistické listy